Kontakt

Akromar - ochrona danychZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:


 

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest IPT AKROMAR Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Rzemieślniczej 16 b, 65-823 Zielona Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191493, NIP 929 13 74 246, REGON 970572410.
  2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt tel.: 68 451 26 68, e-mail: iod@akromar.pl.
  3. Poniżej, wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez IPT AKROMAR Sp. z o.o. spółka komandytowa w związku z podjęciem działań w celu nawiązania współpracy lub w celu realizacji zawartych umów.
  4. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umowy, zamówienia pomiędzy IPT AKROMAR Sp. z o .o. spółka komandytowa, a innym podmiotem lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) lub f) RODO).
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.
  6. W przypadku wskazania Pani/Pana osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, dane te mogą być przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu wykonania i rozliczenia umowy/zamówienia zawartej pomiędzy IPT AKROMAR Sp. z o .o. spółka komandytowa, a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z podjęciem działań przed zawarciem umowy lub kontakty związane z realizacją umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy/zamówienia oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.
  7. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  8. Jako Administrator Pani/Pana danych, zapewniamy prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pan może również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez IPT AKROMAR Sp. z o .o. spółka komandytowa stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i nie można z niej wywodzić szczególnych praw lub roszczeń. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza Informacja nie stanowi oferty, ani przyrzeczenia publicznego i nie może być traktowana jako źródło dodatkowych zobowiązań umownych.

ul. Rzemieślnicza 16b | 65-823 Zielona Góra | tel. 68 451 26 67 | fax. 68 451 26 66 | email: sekretariat@akromar.pl

Pomysł & Realizacja: Profesjonalne-strony.com | Akromar ✓ Firma ochroniarsko-sprzątająca ✓ Sprzątanie biur ✓ Usługi porządkowe ✓ Ochrona mienia.