Kontakt


Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 

1. Administratorem danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie  jest  IPT AKROMAR Sp. z o.o. Spółka komandytowa,  ul. Rzemieślnicza 16B, 65-823 Zielona Góra.

2. Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt tel.: 68 451 26 67.

3. Dane osobowe – osoby ubiegającej się o zatrudnienie przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a RODO i Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917) oraz udzielonej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

4. Odbiorcami danych osobowych, osoby ubiegającej się o zatrudnienie mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane pozyskiwane są od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji lecz nie dłużej niż 1 rok od dnia przesłania CV.

7. Osobie składającej aplikację w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz koniecznie do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencja niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

10.Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ul. Rzemieślnicza 16b | 65-823 Zielona Góra | tel. 68 451 26 67 | fax. 68 451 26 66 | email: sekretariat@akromar.pl